യുഡിഎഫ് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ്.. I Kerala Election Analysis 2021

0 Просмотры
Издатель
ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ യുഡിഎഫേ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടില്ല തീർച്ച..
യുഡിഎഫ് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ്..

#election2021 #keralapolitics #cpmkerala #bjpkerala #udfkerala
#pinarayivijayan #ksurendran #oommenchandy #rameshchennithala
#assemblyelectionkerala #electionsurvey
Категория
Сеть и интернет
Комментариев нет.