ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ (App) KhmerVacc សម្រាប់កត់ត្រា និងគ្រប់គ្រង...

0 Просмотры
Издатель
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ (App) KhmerVacc សម្រាប់កត់ត្រា និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៃការចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ១៩
Категория
Сеть и интернет
Комментариев нет.